• бул. „Симеоновско шосе“ 45, София, България
 • +359 89 453 1553

Вашият надежден партньор

в България

Лично отношение

Квалифициран персонал

Качество & гъвкавост

Доволни клиенти
+359 89 453 1553

Проф. д-р Асен Дудов

Проф. д-р Асен Дудов

Медицински директор и Началник Клиника по Медицинска онкология, Аджибадем Сити Клиник Младост
 • Адрес :
  бул. Цариградско шосе 66А, София 1784

Обща информация

РЕЗЮМЕ:
– 2015 г. – до момента Медицински директор и Началник Клиника по Медицинска онкология, Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, София;

– 2011-2015 г. Началник Клиника по Медицинска онкология, УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД;

– 1990-2011 г. Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания София-град, Медицински онколог(химиотерапевт) – последователно Лекар-ординатор, Завеждащ отделение по химиотерапия, Директор на лечебното заведение, Доцент;

– 1989-1990 г. Онкохромозомна лаборатория, Национален онкологичен център, София;

– 2016-2017 г. Председател на Комисията за оценка на здравните технологии към Министерство на здравеопазването;

– 2005–2015 г. Член на Онкологичната комисия към I МБАЛ, гр. София;

– 2003-2015 г. Член на Онкологичната комисия към IV МБАЛ, гр. София;

– 2005–2015 г. Член на Онкологичната комисия към V МБАЛ, гр. София;

– 2013-2015 г. Член на Онкологичната комисия към УМБАЛ „Александровска” ЕАД;

– 2000 – 2005 г. Член на Онкологичната комисия към II МБАЛ, гр. София;

– 2007-2012 г. Член на Онкологичната комисия към Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда;

– 2003-2010 г. Член на Комисията за скъпоструващо лечение към Министерство на здравеопазването;

– 2009–2010 г. Член на Комисията по Позитивен лекарствен списък на Р. България към Министерство на здравеопазването с решение на Министерски съвет;

– 2004–2010 г. Член на Комисия за лечение в чужбина към Министерство на здравеопазването;

Публикации и научна активност:

Има 138 публикации в страната и чужбина, от които след хабилитация е автор и/или съавтор на 63 научни труда, както следва: научни статии у нас 43, в западни списания 11(с общ IF 56,152), както и учебни материали (ръководства, сборници и учебници) – 12 броя.

Общият брой цитирания на научни трудове е 172, от които на български език са 39, 8 публикации, като съавтор които са цитирани 128 пъти в чуждестранни западни списания с IF, което е отразено в базите данни Scopus и Web Science. Има 93 доклада на научни форуми у нас и в чужбина(с общ IF 23,027).

Участвал е в 5 проекта на онкологична тематика, субсидирани от МОН. Всички проекти са завършили с отлична оценка.

Участвал е в разработването на материали за учебната дейност на лекари по хуманна и дентална медицина. Съавтор е на учебник по дентална медицина. Редовен съавтор на учебни книги, в които е приложен мултидисциплинарният подход, по локализации. Председател е на лекарствената комисия на БОНД над 14 години и участва в изработването на Национални стандарти за системно противотуморно лекарствено лечение на рака при възрастни, които бяха приети от НСЦРЛП като официално приети Фармако-терапевтично ръководство по Медицинска онкология. Създател е и ръководител на първият в страната Център за лечение на невроендокринни тумори, Център за противотуморна терапия на стомашния карцином и кастрационно-резистентният рак на простатата.

Други:

Основател и главен редактор е на “Списание на Българско онкологично научно дружество” от 1990 г. до сега, член е на редакционната колегия на списание “Онкология и радиология” от 1995 г. до сега, член е на редакционната колегия на международното издание “Biotechnology & Equipment”.

Сертификати

Награди

  • 2014 г. академична длъжност “професор”, МУ – София
  • 2004 г. академична длъжност “доцент”, МУ – София
  • 2004 г. придобита научна специалност Клинична фармакология – Висша атестационна комисия /ВАК/
  • 2003 г. образователна и научна степен “доктор”, МУ-София
  • 2003 г. висше образование по Икономика - магистър, „Икономика на инфраструктурата“, специалност Здравен мениджмънт, УНСС
  • 2001 г. придобита специалност по Онкология, ВМИ – София
  • 2000 г. придобита квалификация Здравен мениджмънт – УНСС
  • 1998 г. придобита специалност по Вътрешни болести, ВМИ – София
  • 1983-1989 Магистър по Медицина, Медицинска академия, София
  • Председател на Българско онкологично научно дружество(БОНД)
  • Европейско дружество по медицинска онкология (ESMO)
  • Американско дружество по клинична онкология (ASCO)
  • Европейска организация за изследване и лечение на рака (EORTC)
  • Европейска асоциация за изследване на рака (EACR)
  • Американска асоциация за изследване на рака (AACR)
  • Европейска организация за изследване и лечение на невроендокринни тумори (ENETS)
  • 2015 г. – до момента Медицински директор и Началник Клиника по Медицинска онкология, Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, София
  • 2011-2015 г. Началник Клиника по Медицинска онкология, УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД
  • 1990-2011 г. Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания София-град, Медицински онколог(химиотерапевт) – последователно Лекар-ординатор, Завеждащ отделение по химиотерапия, Директор на лечебното заведение, Доцент
  • 1989-1990 г. Онкохромозомна лаборатория, Национален онкологичен център, София
  • 2016-2017 г. Председател на Комисията за оценка на здравните технологии към Министерство на здравеопазването
  Здравейте, как можем да Ви помогнем?